Posts Tagged ‘bilim’

İslam Bilim Ders 8 – Bölüm 1

alialiali

ALİ ŞERİATİ / İSLAM BİLİM DERSLERİ

YER:HÜSEYNİYE-İ İRŞAD V MEŞHED

ÇEV : FARUK ALPTEKİN

AHLAK FELSEFESİ

TEVHİDİ DÜNYA GÖRÜŞÜ DOĞRULTUSUNDA İNSANBİLİM YA DA AHLAK FELSEFESİ

Bu konu, tarihte, kültürde, felsefede ve dinde hep gündemde olmuştur; bugün de her zamankinden daha çok gündemdedir; Bir insan nasıl yaşamalıdır? Nasıl bir tavır takınmalıdır? Bu iki sorudan önce de daha hassas bir soru cevap beklemektedir; “Ne durumda bulunmalı dır?” yani “Nasıl olmalıdır?”

Topluca ahlakın ya da insanbilimin söz konusu oldu ğu bu temel sorularda şu konuyu ele almak istiyorum; Okumaya devam et

İslam Bilim Ders 7 – Bölüm 2

alialiali

ALİ ŞERİATİ / İSLAM BİLİM DERSLERİ

YER:HÜSEYNİYE-İ İRŞAD V MEŞHED

ÇEV : FARUK ALPTEKİN

TANRILARIN YARATICISI KRON ! [ CHRONE ]

Yunan’da -ki en ileri şirk yuvasıdır- Zeus tanrılar tanrısıdır ve çevresinde öteki tanrılar, tür Rableri bulunmakta olup her biri dünyadaki bir gücün ve gerçekliğin sembolüdür.

Okumaya devam et

İslam Bilim Ders 7 – Bölüm 1

alialiali

ALİ ŞERİATİ / İSLAM BİLİM DERSLERİ

YER:HÜSEYNİYE-İ İRŞAD V MEŞHED

ÇEV : FARUK ALPTEKİN

TARİH FELSEFESİNDE TEVHİD

Bitmez tevhid konusu, kaçınılmaz olarak bitmek du rumunda. Çünkü ele alınması gereken başka önemli ko nular kaldı geriye. Fakat tevhid son bulası değil. Siz kendiniz insanbilim, tarih felsefesi ve toplumbilimden oluşan üç sütuna ulaştığımızda, tevhid içerisinde ele alınan konulardan birçoğunun yeni baştan gündeme geldiğini göreceksiniz. İnsanbilim, toplumbilim ve tarih felsefesinden oluşan üç sütun, tevhid altyapısının metninden her birini ele alırken tevhid de ele alınmalı dır. Yoksa tevhid ile bu üç sütunun birbirlerinden ayrı ol dukları sanılır. Okumaya devam et

İslam Bilim Ders 6 – Bölüm 2

alialiali

ALİ ŞERİATİ / İSLAM BİLİM DERSLERİ

YER:HÜSEYNİYE-İ İRŞAD V MEŞHED

ÇEV : FARUK ALPTEKİN

İSLAM TARİHİ, İLK İSLAM’IN BİLİNÇLENDİRİCİ VE UYAN DIRICI KAYNAĞINA BİR TÜNEL

Bu, sapma şeklinde İslam’a girmiş bulunan tüm öğe lerden bizi haberli kılabilen ve bizimle hayat bağışlayıcı İslam arasında düşmanların elleriyle çekilmiş olan bu hepten boş [ya da dolu] kara çağların duvarlarından, te pelerinden, çukurlarından ve on üç on dört gibi [hurafe]engellerinden geçirebilen ve bilinç ve uyanıklık veren o ilk kaynağa doğrudan doğruya ulaştıran İslam tarihidir. Okumaya devam et

İslam Bilim Ders 6 – Bölüm 1

alialiali

ALİ ŞERİATİ / İSLAM BİLİM DERSLERİ

YER:HÜSEYNİYE-İ İRŞAD V MEŞHED

ÇEV : FARUK ALPTEKİN

KALKALIM VE BİR ADIM ÖNE YÜRÜYELİM

Hakiki ömrümün [gerçek ömrümün değil] başlangı cından, yani bir şeyler anladığımdan, toplumsal işler yaptığımdan ve az çok inanç ve düşünce konularına yö neldiğimden bu yana, düşünce ve inanç konularından ve görüşlerinden birçoğu, sürekli olarak değişim ve dönü şüm halinde olmuş ve olmaktadır. Fakat iki özelliğim, az bir değişim bile olmaksızın değişmeden kalmıştır [hep kalacağını, asla donup duraksamayacağını umuyorum.] Bunlardan biri düşünce yönüm, ötekiyse her şeyden umutsuzluğum ve imana, inanca, mabuduma ve kendi me karşı umudumdur.

“DÜŞÜNMEK”TE SABİT BİR YÖN Okumaya devam et

İslam Bilim Ders 5 – Bölüm 2

alialiali

ALİ ŞERİATİ / İSLAM BİLİM DERSLERİ

YER:HÜSEYNİYE-İ İRŞAD V MEŞHED

ÇEV : FARUK ALPTEKİN

HÜMANİST ÖĞRETİLER

1- Radikalizm: Radikalizm tarihi, tam olarak 1800 yılında belirginleşmiştir; radikalistlerin resmi bildirilerinin yayınlanış yılıdır 1800. Bunlar, ahlakı ve eğitim ­öğretimi, Tanrı ve dine göre değil toplumsal akıl ve man tığı temel alarak biçimlendirmeye çabaladılar. Fakat bu çabada çabucak yenilgiye uğradılar.

2- Batı’da Hümanizm: 19. ve 20. yüzyıllarda egzistan siyalizm, Batı hümanizmine özgü en büyük öğreti olup bugün de yaşamaktadır.

3- Doğu’da Hümanizm: Nasıl tarihin batılı ve doğulu akımı bulunuyorsa hümanizmin de doğulusu ve batılısı vardır. Batılısını söyledim; şimdi sıra doğulusunda. Okumaya devam et

İslam Bilim Ders 5 – Bölüm 1

alialiali

ALİ ŞERİATİ / İSLAM BİLİM DERSLERİ

YER:HÜSEYNİYE-İ İRŞAD V MEŞHED

ÇEV : FARUK ALPTEKİN

DERSİN GENEL PLANI

Program uyarınca bugün tevhid dersini sürdürmek durumundadır. Bundan önce, İslam öğretisinde tevhi din -altyapı olarak- dört yönü bulunduğunu söylemiştim;

Birincisi; materyalizm, natüralizm, idealizm, pante izm [vahdet-i vücud] karşısında, şüphecilik ya da septi sizm karşısında saçmaya yani, absurditeye dayanan dün ya görüşü karşısında, felsefî bir dünya görüşü olarak tev hid. Absurditeyi Farsçaya puçi [kofluk] diye çevirmiş lerdir yanlış olarak. Bu, Batılı terimlerle tanışık olan ay­dınlarımızın ne yazık ki kendi kültürümüzün terimleriy le tanışık olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu yüz den, bu terimlerden pek çoğunun felsefemizde, kültürümüzde, dinimizde ve edebiyatımızda, benzer ve hatta da ha uygun ve zenginlerinin bulunduğunun ayırımında değildirler. Sonuçta bunları yeni bir düşünce diye dilimi ze getirmektedirler. Okumaya devam et