Posts Tagged ‘çanakkale’

Ah Çanakkale

Herşey bir yanda dursaydı da Çanakkale de adı sanı bilinmeyen bir nefer olsaydı.

Ça­nak­ka­le Sa­va­şı’nda Kürt Ci­van­lar

kurtcivanlar

Ça­nak­ka­le Sa­va­şı’nda Kürt Ci­van­lar / Emine Uçak Erdoğan

İçin­de ya­şa­dı­ğı­mız ulus te­mel­li dün­ya sis­te­mi, ne ka­dar ça­ba­lar­sak ça­ba­la­ya­lım, zi­hin­le­ri­mi­zi tut­sak alan bir pran­ga­yı an­dı­rı­yor. Bu­gü­nün dün­ya­sın­dan ve de­ğer­le­rin­den ta­ri­he her ba­kı­şı­mız­da ya­şa­dı­ğı­mı­zı an­la­ya­ma­ma ha­li, özel­lik­le de Os­man­lı mil­let sis­te­mi tü­rün­den me­se­le­le­ri an­la­ma­mı­zı iyi­den iyi­ye zor­laş­tı­rı­yor. O ne­den­le, ör­ne­ğin “Türk, Kürt kar­deş­tir; Ça­nak­ka­le’de de be­ra­ber sa­va­şıp, be­ra­ber öl­dü­ler” tü­rün­den sa­vun­ma­la­ra ve bu­nu is­pat­la­mak üze­re cid­di emek is­te­yen dö­küm­le­re ih­ti­yaç du­yu­yo­ruz. Oy­sa Kürt ya­hut bir baş­ka etnik kökenden ge­len in­san­la­rın, Ça­nak­ka­le’de ya­hut bir baş­ka Os­man­lı cep­he­sin­de sa­vaş­tık­la­rı, bu va­tan için kan­la­rı­nı dök­tük­le­ri, is­patı gerektirmeyen bir ger­çek…

Ge­lin gö­rün ki, bu pus­lu ha­va­da ma­lu­mu ilam ve is­pat, abes­le iş­ti­gal ol­mak­tan çı­kı­yor ve de­ğer­li bir ça­ba ola­rak te­ma­yüz edi­yor. Bu çer­çe­ve­de, Emi­ne Uçak Er­do­ğan’ın, Ça­nak­ka­le Sa­va­şı’nda Kürt Ci­van­lar isim­li ça­lış­ma­sı, önem­li bir boş­lu­ğu dol­dur­ma­ya aday.

Emine Uçak Erdoğan
İstanbul: Yarımada Ya­yın­la­rı, 2008

kurt_civanlar_arka